Stadgar

Av Föreningen antagna den 28 och 29 juni 1909 samt reviderade 11 juni 1990, 18 maj 1995, 6 juni 1996,4 juni 1999, 23 maj 2003, 23 april 2004, 2011 och 5 maj 2011 och 25 april 2013, 10 april 2019.

§ 1 Ändamål
Föreningen verkar för kunskapsutveckling, helhetssyn och en ändamålsenlig tekniktillämpning inom föreningens verksamhetsområde. Föreningens verksamhetsområde omfattar teknik och tekniktillämpning vad avser utformning av och resursanvändning inom den byggda miljön.

§ 1 a
Styrelsen kan besluta att det inom föreningens ram bildas lokalkommittéer för att uppnå en tillfredsställande spridning av verksamheten. Särskilda arbetsinstruktioner finns. Styrelsen kan besluta att det bildas särskilda, centrala teknikgrupper för fördjupning av verksamheten inom viktiga teknikområden. Styrelsen kan upplösa såväl lokalkommittéer som teknikgrupper om de inte uppfyller avsedd funktion.

§ 1 b
Styrelsen kan besluta att det bildas särskilda samverkanskommittéer som har uppdrag att verka för goda relationer inom VVS-branschen och mellan branscher och samhället i stort, samt verka för aktiviteter inom föreningens ram med anknytning till berört område.

§ 1 c
Styrelsen kan besluta om Föreningens anknytning till och medverkan i teknikråd bestående av ledande representanter inom föreningens teknikområden. Teknikrådens syfte skall vara att stärka Energi- och Miljöteknikens ställning bl a genom att utgöra forum för branschgemensamma analyser och strategidiskussioner avseende såväl teknik- och utbildnings- och kompetensfrågor.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap kan förvärvas av fysisk person som är intresserad av föreningens verksamhetsområde enligt § 1 och som vill verka för att realisera föreningens mål enligt samma paragraf.

§ 3 Förvärvande av medlemskap
Den som önskar förvärva medlemskap skall inlämna skriftlig ansökan på av styrelsen framställt formulär. Ansökan ställs till kansliet.

§ 4 Hedersledamot

Till hedersledamot kan årsmötet efter förslag av styrelsen utse medlem som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete inom föreningen eller på annat sätt väsentligt främjat dess ändamål och syften.

§ 5 Medlemskapets förpliktelser
Medlem skall sträva efter att främja föreningens mål enligt § 1 och därigenom medverka till kunskapsutveckling och hög professionell standard inom föreningens arbetsområde.

§ 6 Årsavgift
Årsavgiften består av en medlemsavgift till föreningen och en serviceavgift till organ som ägs eller som har en av styrelsen fastställd form för samverkan med föreningen. Årsavgiftens storlek för ordinarie medlem och fördelning av årsavgiften på medlems- respektive serviceavgift bestäms av årsmötet. Årsavgift erläggs för helt kalenderår. Medlem som bedriver studier vid läroanstalt inom ämne som tillhör föreningens verksamhetsområde enligt § 1 är befriad från medlemsavgift. Föreningens styrelse äger rätt att besluta om tidsbegränsning av studerandemedlemskap. Hedersledamöter är befriade från medlemsavgift och serviceavgift. Medlem som uppnått allmän pensionsålder och ej längre är yrkesverksam betalar endast medlemsavgift. Medlemmen måste själv anmäla att yrkesverksamheten upphört.

§ 7 Återbetalning av avgift
Av medlem till föreningen redan erlagd avgift återbetalas ej.

§ 8 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen göra anmälan härom till kansliet varefter medlemskapet omedelbart upphör. Medlem som sålunda utträtt ut föreningen och senare önskar återinträde kan efter ansökan ånyo antagas som medlem.

§9 Uteslutning
Medlem som genom överträdelse av föreningens stadgar, genom sitt uppträdande eller verksamhet befinns vara till uppenbar skada för föreningens intressen och anseende, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Innan medlem utesluts bör han beredas tillfälle att yttra sig till styrelsen. Av denna orsak utesluten medlem äger rätt att framlägga frågan om medlemskapets upphörande för prövning av nästkommande årsmöte. Styrelsen kan med omedelbar verkan utesluta medlem, som inom skälig tid trots påminnelser icke erlagt i § 6 föreskrivna avgifter och ej heller till kansliet anmält sin ansökan om utträde. Utesluten medlem kan endast om särskilda skäl härför föreligger förvärva nytt medlemskap i föreningen.

§ 10 Rösträtt
Vid föreningsmöte har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan företrädas av fullmäktig som själv är medlem, varvid gäller att ingen kan rösta för mer än sig själv och en frånvarande medlem.

§ 11 Omröstning
Omröstning sker normalt öppet men verkställs om möte så beslutar genom sluten omröstning. För stadgeändring (§ 22) erfordras minst 2/3 majoritet. För föreningens upplösning gäller särskilda bestämmelser enligt § 23. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som ordföranden vid mötet biträder.

§ 12 Valnämnd
Förslag till val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer jämte suppleant åligger en valnämnd. Medlem som vill föreslå kandidat underrättar valnämnden skriftligen härom senast den 1 februari. Valnämndens yttrande skall vara förenings-styrelsen tillhanda senast den 1 april. Det skall omfatta nämndens eget förslag och från medlem framfört förslag. Valnämnden skall även avge förslag till namn vid fyllnadsval. Valnämnden väljs bland föreningens medlemmar. Den utgörs av 4 ledamöter varav minst två bör ha kännedom om lokalverksamhet. Föreningsstyrelsen utser ordförande i nämnden medan årsmötet väljer övriga 3 ledamöter. Till valnämndsledamot får ej utses ledamot av Föreningens styrelse. Ledamöter i valnämnden väljs för ett år vid årsmötet. Ledamot kan ingå i valnämnden högst 5 år. Valnämnden skall i sitt arbete följa av årsmötet fastställda riktlinjer.

§ 13 Styrelse
Ledningen av föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Den väljs bland Föreningens medlemmar och utgörs av 6 ledamöter inklusive ordförande. Styrelsens ledamöter väljs för ett eller två år med möjlighet för omval. Årsmötet väljer styrelseordförande medan styrelsen inom sig utser de övriga funktionärer den anser erforderliga för sitt arbete. Årsmötet väljer ordförandekandidat tillika vice ordförande ett år före eventuellt tillträde, för att säkerställa kontinuitet i föreningens långsiktiga arbete. Styrelsens beslut är giltiga om de biträds av minst 3 närvarande ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 14 Styrelsens åligganden
Utöver uppgiften att företräda föreningen och främja föreningens intressen enligt stadgarna åligger det styrelsen

 • att låta föra protokoll över dess sammanträden
 • att förbereda alla ärenden till föreningsmöte
 • att vidta erforderliga åtgärder enligt beslut vid föreningsmöte
 • att förvalta föreningens tillgångar och låta föra räkenskaper över dess inkomster och utgifter
 • att årligen före årsmötet avge förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

§ 15 Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av ordföranden eller generalsekreteraren i förening med en styrelse-ledamot. Generalsekreteraren har ensam teckningsrätt för den löpande förvaltningen på sätt som närmare kan regleras av styrelsen.

§ 16 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper skall avslutas per den 31 december varje år och senast därefter tillställas revisorerna. Revisions-berättelse skall avges senast den 1 maj varje år.

§ 17 Revisorerna
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljs på årsmöte för en tid av ett år 2 revisorer och 1 revisorssuppleant. Av revisorerna är en revisor samt revisorssuppleanten medlemmar medan den andre revisorn skall vara fristående, auktoriserad revisor. Lekmannarevisor och revisorssuppleant kan omväljas högst fyra gånger.

§ 18 Föreningsmöte
Föreningen skall hålla ordinarie möte en gång årligen (årsmöte). Medlemmarna skall genom styrelsens försorg underrättas om dag och plats för detta möte minst två månader i förväg. Extra möte kan sammankallas av styrelsen. Årsmöte äger rum före 1 juli.

§ 19 Kallelser
Kallelse till föreningsmöte med uppgift om vad därvid skall förekomma tillställs medlemmarna minst två veckor före mötet.

§ 20 Motioner
Medlem som önskar framlägga ärende vid årsmöte skall senast en månad före mötet till styrelsen insända skriftligt förslag härom. Styrelsen ska tillsammans med eget yttrande framlägga ärendet inför årsmötet.

§ 21 Årsmötesärendena
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma i nedan nämnd ordning:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 • Val av 2 justeringsmän
 • Verksamhets- och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Bestämmande av medlemsavgifter
 • Av styrelsen föreslagna ärenden
 • Val av styrelse
 • Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant
 • Val av 3 valnämndsledamöter
 • Övriga ärenden.

§ 22 Stadgeändring
Stadgeändring kan endast ske vid årsmöte, dock ifråga om § 23 vid två på varandra följande årsmöten. Förslag till stadgeändring skall av styrelsen tillställas medlemmarna minst två veckor före årsmötet.

§ 23 Upplösning
Föreningens upplösning kan endast grundas på beslut vid två på varandra följande årsmöten. För att beslut om upplösning skall äga giltighet erfordras minst 2/3 majoritet vid vardera mötet. Om sådant beslut fattas vid det första årsmötet har styrelsen att vid det därpå följande mötet uppta ärendet till förnyad prövning och därvid även framlägga förslag till användning av föreningens tillgångar. Målsättningen skall vara att tillgångarna avsätts för ändamål som främjar VVS-tekniken. Om definitivt beslut fattas om föreningens upplösning, skall föreningen även besluta om användningen av tillgångarna.

 

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?