Energieffektivisera gärna – men gå varsamt fram!

Energieffektivisera gärna – men gå varsamt fram!

Utvecklingen av energieffektiva lösningar och produkter är ofta inriktad och anpassad mot nyproduktionen och har drivits fram tack vare nya skärpta krav på energiprestanda i de nya byggnaderna. Men vår nyproduktion av byggnader motsvarar – trots ett intensivt byggande i våra växande städer – ändå bara cirka en procents tillskott av den totala mängden byggnader i Sverige. När man ska tillämpa dessa nya lösningar och produkter i gamla byggnader kan det ofta medföra problem, inte minst i gamla byggnader som har kulturskyddats.

Inom Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) har man under flera år fokuserat på metoder för att energieffektivisera i befintlig bebyggelse, inte minst då i miljonprogrammets byggnadsbestånd. Här har man ofta behov av att tilläggsisolera fasader och att byta ut fönster. Ett sätt att tilläggsisolera fasader utan att ändra utseendet är att isolera ytterväggen invändigt. Men då krävs både varsamhet och kunskap om fuktmekaniken för att inte riskera fuktproblem med kondens inne i väggen. Bebo har därför tillsammans med LTH Byggnadsfysik i Lund påbörjat ett forskningsprojekt inom E2B2 för att ta fram olika säkra lösningar för olika väggtyper. Dessa så kallade varsamhetskrav som ställs på kulturskyddade byggnader kan ibland bli ett hinder men en Beborapport om varsam ombyggnad, ”Varsamhet vid ombyggnad för energieffektivisering av flerbostadshus”, visar exempel på hur man kan hitta lösningar. Så har står det i sammanfattningen till rapporten:

”I ombyggnadsprojekt som syftar till renovering av befintliga bostadsbyggnader och som även omfattar energieffektivisering har man att ta ställning till åtgärder i klimatskalet: fasader, fönster, tak och eventuella takuppbyggnader med mera. Det kan bli fråga om att bedöma och väga beräkningsmässiga, ekonomiska värden av energisparandet och komfortfrågor för brukare mot gestaltningsmässiga, arkitektoniska värden och bevarandeaspekter. Renoveringsprojekt av denna typ bör ha klart uttalade målformuleringar. I detta sammanhang bör mål även ställas upp för klimatskalsåtgärder som dels en del av energisparandet, dels för behov av förbättring av den yttre miljön. En fråga är därför hur man formulerar mål som även inkluderar kraven på varsamhet. I denna rapport sammanställs teoretisk kunskap med erfarenheter från verkligheten.
Från detta har ett förslag tagits fram till hur avvägningar mellan energiteknik och bevarande kan göras samt förslag till hur besluts- och planeringsprocesserna bör utformas med tanke på denna dualism.” Det går alltså att energieffektivisera och ändå vara varsam.

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-209 81 44 l goran.werner@wspgroup.se

Foto: Clas Göran Carlsson

Dela socialt
Publicerad 7 april 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?