Stockholm. | 24 jun

Prisregn på EMTF:s årsmöte

Vid årets årsmöte i EMTF vann snökyla, spillvatten och isolering föreningens stipendiepriser.

Prisregn på EMTF:s årsmöte
Lokalföreningen i Malmö, med Therese Thern i spetsen utsågs till "Årets lokalförening" på EMTF:s årsmöte nyligen.

Det som tog mest tid på årsmötet i EMTF var föredragen som de tre vinnande deltagarna i föreningens stipendietävling höll.

Vinnaren, Sofia Da Alesandro, skrev en artikel om sitt examensarbete vid Umeå universitet om snökyla. Artikeln presenterar det huvudsakliga resultatet av examensarbetet på civilingen­jörsprogrammet i energiteknik, ”Utvinning av snökyla som kylmetod: En förstudie åt Akademiska hus i Luleå”.

Med anledning av att Akademiska hus varit intresserat av att undersöka om snökyla skulle kunna täcka kylbehovet för Luleå tekniska universitet (LTU) under årets varma säsong har dessa möjligheter utforskats. Examensarbetet är främst baserat på och inspirerat av en redan befintlig snökyleanläggning i Sundsvall.

Tvåa var ”Värmeåtervinning ur spillvattensystem”, skriven av Alexander Nyrén och Ida Lindström, som läst på Högskolan i Borås. Artikeln är baserad på examensuppgiften ”Värmeåtervinning ur spillvattensystem – analys av byggnadsobjektet Glesvingen”. Syftet med projektet har varit att teoretiskt undersöka lönsamheten kring installation av värmeväxlare för spillvatten på stående avloppsstammar i byggnaden Glesvingen i Borås samt vilka faktorer som påverkar lönsamheten mest.

För att åstadkomma detta har en beräkningsmodell skapats utifrån befintliga data som sedan lagt grunden till specifika teoretiska energiberäkningar för Glesvingen. Även indata från Bostäder i Borås har hämtats gällande temperaturer respektive kall- och varmvattenmängder. För att få en bild kring hur lönsamheten ser ut har olika lönsamhetskalkyler genomförts. I resultatet presenteras hur återvunnen energimängd påverkas av antalet spillvattenstammar i byggnaden samt spillvattenflödets temperatur.

Resultatet visar även hur energibesparingen ser ut när varma och kalla spillvattenflöden separeras. Gällande lönsamhetsberäkningarna presenteras jämförelser för kostnad, besparing och resulterande besparing sett över 50 respektive 25 år för 21 stammar.

Tredjepriset gick till texten ”Balansera isoleringstjocklek och energianvändning – ett sätt att minska klimatpåverkan?” baserat på examenstexten ”LCA på byggnaden och dess installationer: Utsläpp av växthusgaser vid produktion av isolering kontra energianvändningen i nya byggnader”, skriven av Susanne Dahlby och Helena Lindholm, också de från Högskolan i Borås. Val av isoleringstjocklek i en byggnad och energibesparingen som uppnås bör enligt examensuppgiften vägas mot de utsläpp som ökad materialanvändning medför, både på klimatskal som på installationerna. Om detta förbises kan konsekvensen bli att mer växthusgaser än nödvändigt släpps ut.

EMTF:s ordförande Jonas Pettersson, Västerås, vice ordförande Christian Johansson, Göteborg, och ledamoten Thomas Fagergren omvaldes. Till ny ledamot valdes Torun Widström, Stockholm. Till ny revisor valdes Rafael Ospino, och den andra revisorn, Bodil Gistrand, blev omvald.

EMTF Malmö utsågs till årets lokalavdelning tack vare ett stort engagemang av lokal­ansvariga Therése Thern.

Text: Mark Kretz

Dela socialt
Publicerad 24 juni 2024

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?