Det finns mycket mer värme att återvinna!

Det finns mycket mer värme att återvinna!

Göran Werner har ordet

I detta nummer av Energi & Miljö är temat sanitet, och därför vill jag ta upp två energirelaterade aspekter i byggnaders vattenhantering. Dels att ta till vara den energi som går ut med avloppet, dels den energi som används för varmvattencirkulationen i vvc-systemen.

Bebo har initierat ett par projekt inom båda dessa teknikområden, så läs gärna mer i de rapporter som finns på Bebos hemsida, bebostad.se.

Det är inget nytt att återvinna värmen i spillvatten. Det vanligaste är ju någon form av värmeväxlare där inkommande kallvatten förvärms av spillvattnet. På den svenska marknaden finns det ett antal produkter för värmeåtervinning i spillvatten i flerbostadshus och i Europa finns många fler olika typer. Teoretiskt brukar verkningsgraden kunna beräknas till cirka 25 procent.

Men som framgår av Beborapporten ”Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus” visar mätningar att det sällan blir bättre än cirka 10 procent, i vissa fall under 5 procents verkningsgrad. Rapporten visar bland annat att när det gäller dubbelmantlade rör så har det stor betydelse hur spillvattnet fyller rören, bäst blir det i vertikalt stående rör som dimensioneras så att spillvattnet rinner ”runt om” rörets insida. För de horisontellt monterade rörväxlarna är det mycket viktigt hur de monteras så att de värmeöverförande ytorna utnyttjas maximalt. Rapporten visar på flera felaktigheter i genomförda installationer.

Så för att citera rapporten: ”Ytterligare insatser behövs för att främja och påskynda utvecklingen av systemlösningar med hög energisparpotential till en låg livscykelkostnad. Mätningarna visar att det finns möjligheter att ytterligare förbättra prestandan på dessa installationer. Detta gäller även med avseende på att få fram fler aktörer som erbjuder kompletta systemlösningar med prestandagaranti. Kunskapsnivån hos flerbostadshusägare och konsulter kan höjas ytterligare och därmed få till stånd en långsiktig ökning av installation av systemlösningar med energiåtervinning ur spillvatten med avloppsvärmeväxlare.”

När det gäller energieffektiviteten hos vvc-system så har flera studier de senaste åren visat på stora skillnader, energianvändningen kan uppgå från cirka 2 kWh/m2 Atemp upp till över 20 kWh/m2 Atemp. Men jag läste nyligen en färsk rapport från ett E2B2-finansierat projekt att även här måste man vara noggrann med hur det installeras. Ett lågt värde på kWh/m2 Atemp visade sig i några fall bero på att det helt enkelt inte cirkulerade erforderlig mängd värme i vvc-ledningen, varpå temperaturen i varmvattensystemen blev för låg och då visade systemen på höga halter av legionellabakterier!

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-209 81 44 • goran.werner@wspgroup.se

Dela socialt
Publicerad 22 december 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?